Mei­dän arvomme

Kat­teluk­sen tila on oikea elävä ja hen­git­tävä maatila. Halu­amme tar­jota asiak­kaillemme kiireet­tömyyttä ja rauhaa, aitoja asioita ja oikeaa elämää maaseudulla. Kun­nioita­mme luon­toa ja ihmistä sen luon­nol­lisena osana. Täällä maaseudulla luonto on osa ark­ista elämää ja sen koke­muk­sen halu­amme jakaa.

Uskomme maat­alouden ympäristö­vas­tu­ullisu­u­den ja eet­tisyy­den kehit­tämiseen, halu­amme paran­taa maaseudun ja suo­ma­laisen ruuan­tuotan­non arvos­tusta. Kun­nioita­mme per­in­teitä ja halu­amme vaalia niitä osana nyky­istä elämää.

Kiireet­tömästi ja rauhal­lis­esti, maaseudun tahtiin. Ihmisen ja luon­non hyvin­vointia ajatellen.

Maat­alous

…jo trak­torin näkem­i­nen pel­lolla ja sen kyytiin hyp­päämi­nen on elämys!”

Kat­teluk­sen tilalla on pel­toa reilut 70 hehtaaria. Tämän päivän mitta­puulla kyseessä on siis keskisu­uri maatila. Pel­lot ovat olleet luo­muvil­jelyssä jo 1990-​luvun puo­livälistä, joskin välillä oli aika, jol­loin keski­tyt­tiin vain nur­mire­hun tuotantoon.

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w