Enti­saiko­jen Kattelus

Kar­jalo­h­jan Kat­telus — kylän ja tilan historiaa

Kat­teluk­sen tila sijait­see Kat­teluk­sen kylässä Kar­jalo­h­jalla län­tisellä Uudel­la­maalla. Kat­telus on jo varhain kuu­lunut Kar­jaan vaikutus­piiriin. Sen asu­tushis­to­ria ulot­tuu kivikaudelle, mistä osoituk­sena ovat useat irtolöy­döt kylän alueelta. Myös merkkejä rautakautis­esta asu­tuk­sesta on löy­tynyt. Seudulle on suun­tau­tunut muut­toli­ikettä Ruot­sista, mistä osoituk­sena ovat tänäkin päivänä lukuisat ruot­salais­peräiset paikan­nimet ja varsinkin vielä 1800-​luvulla väestön suuri ruotsinkielis­ten osuus.

Kat­teluk­sen kylä on luul­tavam­min syn­tynyt 1300-​luvulla. Vuonna 1460 taloja on ollut kolme. Vuo­teen 1549 men­nessä taloluku oli kas­vanut neljään. Ensim­mäi­nen kir­jalli­nen main­inta Kat­teluk­sesta on vuodelta 1547 peräisin olevassa syyskäräjillä tehdyssä sakkoluet­telossa. Luet­telossa maini­taan yhdek­sän markan sakko­tuomio Pyölin Las­selle kolmesta mustel­masta, jotka hän löi Kat­teluk­sen Jako­biin. Lisäksi sil­to­jen ja tei­den kun­nos­tuk­sen laimin­lyöneet kolme Kat­teluk­sen isän­tää Michell, Oleff ja Lass, tuomit­tiin kol­men markan sakkoihin.

1500-​luvun lopussa yksi kylän taloista nousi rat­su­ti­laksi ja sai näin verova­paut­ensa turvin vähitellen hal­tu­unsa kaikki kylän talot. 1600-​luvun puo­liväliin tul­taessa kylässä olikin enää vain yksi talo. Myöhem­min tila jakau­tui perin­nön­jako­jen yhtey­dessä ja 1800-​luvulla tilan omis­ta­jat vai­h­tu­i­vat use­asti. Palkol­lis­ten ja torp­parei­den määrä kasvoi voimakkaasti 17001800-​lukujen vai­h­teessa. 1900-​luvun alussa tilat taas yhdis­tet­tiin yhdeksi tilaksi, joka siis käsitti koko kylän. Tuol­loin tila tuli nykyisen omis­ta­ja­su­vun hal­tuun. Tällä het­kellä tilaa hoitaa jo tämän suvun viides polvi. Tilasta on lohkottu 1900-​luvun aikana suuri osa ensin torp­par­in­va­pau­tusten ja myöhem­min sotien jälkeisen pika-​asutustoiminnan vaikutuksesta.

Kat­teluk­sen kylä on aina ollut per­in­teinen maalaiskylä, joskin met­sä­talous ja ehkä myös kalas­tus ovat olleet merkit­täviä elinkeinoja. Vil­jel­tyä pel­toa kylässä on ollut jo ainakin 1500-​luvulta lähtien.

lähde: Mäkelä, Matti (1998). Kar­jalo­h­jan Kat­telus — kylä ja tila — asu­tushis­to­riaa, omis­ta­jia, vil­jeli­jöitä. Omakustanne.

Tämän päivän Kattelus

Kat­teluk­sen tila eli 1990-​luvulle asti pääosin per­in­teisellä maat­aloudella. Vuo­teen 1983 asti tilalla oli lyp­sykar­jaa ja vuo­teen 1999 asti siankas­va­tusta. Lisäksi koko ajan on vil­jelty pel­toja. Myös met­sä­taloudella on aina ollut merkit­tävä rooli tilan toimin­nassa. 1980-​luvulla aloitet­tiin kesämökkien vuokraus­toim­inta ja 1990-​luvun puo­lessa välissä alet­tiin muutenkin panos­taa maaseu­tu­matkailu­toim­intaan. Tehtiin kolme kesämökkiä lyhy­taikaiseen vuokrauskäyt­töön ja alet­tiin majoituk­sen lisäksi tar­jota ruoka– ja ohjelma­palveluja vuokramökeille. Aivan 2000-​luvun alussa van­haan vil­ja­makasi­iniin ja tal­liin tehtiin juh­lati­lat, joissa alet­tiin pitää suurem­pia juh­lati­laisuuk­sia. Pel­tovil­jelyssä siir­ryt­tiin 1990-​luvun puo­lessa välissä luon­non­mukaiseen vil­je­lyyn. Sil­loinen isäntä panosti myös teko­lampien kaivamiseen, ravunkas­vatuk­seen ja kaivinkoneurakointiin.

Viimeisin sukupol­ven­vai­h­dos Kat­teluk­sen tilalla tehtiin 1.1.2011. Nykyi­nen isän­tä­pari haluaa panos­taa luo­mu­tuotan­non kehit­tämiseen ja tar­jota laadukkaita majoi­tus­palveluita ja aidon savusaunan mökkivuokralaisille. Tärkeää on myös saada toteut­taa omia arvo­jaan yri­tys­toimin­nassa ja kehit­tää eri­tyis­esti ympäristö­vas­tu­ullisu­utta. Tärkeää on myös tekemisen mielekkyys ja mah­dol­lisuus saada elää ja kas­vat­taa lapsensa maatilalla.

Tutustu vuokramökkei­himme ja savusaunaan.

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w