Loma– ja vuokramökit

Kat­teluk­sen tilalla on tar­jot­ta­vana kolme täys­in­varustel­tua loma– ja vuokramökkiä matkail­i­joiden käyt­töön. Kaikki mökit sijait­se­vat veden äärellä omassa rauhas­saan. Mökkilo­man yhtey­dessä on mah­dol­lista tutus­tua maati­lan elämään ja toim­intaan, retkeillä lähimet­sissä, mar­jas­taa, sie­nestää ja kalas­taa. Eli lyhyesti san­ot­tuna viet­tää rentout­tavaa mökki­lomaa keskellä maalaismaisemaa.

Eri­tyis­esti lap­sia kiin­nos­ta­vat tilan pihapi­irissä kesäisin asustel­e­vat kotieläimet: lam­paat, kanit, kanat, ponit ja pos­sut. Van­han nave­tan vin­tille on raken­nettu leikkipaikka lap­sille ja leikkipaikan vier­essä sijait­see tilan oma kotimuseo. Lisäak­tivi­teet­teja kaipaav­ille on tar­jolla yhteistyökump­panei­den jär­jestämiä tapah­tu­mia taon­takurs­seista yrt­tikäve­ly­i­hin.

Läheisen van­han lehmähaan mäen päälle on raken­nettu hirsi­nen erä­maja, jossa voi kesken retkeilyn käydä naut­ti­massa elävän tulen loimusta ja pais­taa vaikkapa makkarat. Toinen oiva retkiko­hde on pel­to­jen keskellä sijait­seva tuulimylly. Lähiseuduilla on myös run­saasti käyn­tiko­hteita, kuten Fiskarsin ja Bill­näsin ruukkikylät sekä Mus­tion Linna. Miksi siis lähteä Kar­jalo­h­jaa kauem­mas lomaa viettämään!

Juh­lati­lat

Kat­teluk­sen tilalla on vuokrat­tavissa kaksi eril­listä juh­lati­laa, pienempi Makasi­ini­rav­in­tola ja suurempi Tal­li­rav­in­tola. Kak­sik­er­roksiseen Makasi­ini­rav­in­to­laan mah­tuu enim­mil­lään 70 henkeä ja Tal­li­rav­in­to­lassa on asi­aka­s­paikkoja 70120 hen­gelle. Tilo­jen yhtey­dessä on suur­talouskeit­tiö sekä ves­sat. Juh­latiloja vuokrataan keväästä jouluun eri­laisiin per­he­juh­liin ja illanviettoihin.

Kok­ous­palve­lut

Kat­teluk­sen tila sovel­tuu eri­no­mais­esti myös eri­lais­ten kok­ousten, koulu­tus­päivien ja tyky-​päivien viet­toon. Makasi­ini­rav­in­tolan yläk­erta muun­tau­tuu hel­posti kok­ousti­laksi mak­simis­saan 25 hen­gelle ja pienem­piä alle 10 hen­gen kok­ouk­sia on mah­dol­lista pitää myös Mus­takallion mökillä.

Päiviin voi yhdis­tellä eri­laisia aktivi­teet­teja yrt­tikäve­ly­istä taon­taan ja luon­toretk­istä eräkokkauskurs­sei­hin. Luon­nol­lis­esti käytet­tävissä ovat myös 20 hen­gen savusaunatilat.

Yhteystiedot

Kat­telus 17 · 10360 MUSTIO

Terhi Haataja /​050 303 3625 · Mikko Haataja /​0400 017 289
s-​posti: Tämä sähkö­pos­tiosoite on suo­jattu spam­boteilta. Tarvit­set JavaScript-​tuen nähdäk­sesi sen. · Puhe­lin­va­rauk­sissa soita Terhille!

fb connect w