Jord­bruk

Det finns lik­som 70 hek­tar fält på Kat­telus gård. Alltså stort sett en medel­stor farm för i dag. Våra fält har odlats biol­o­giskt sen mit­ten av 1990-​ta­let, även om det har varit tider när det bara odla­des gräsfö­da.

Nume­ra pro­duc­erar går­den både sädess­lag och oljeväx­ter till försäljn­ing och gräs­föda till djur. Nuva­ran­de värd­paret tän­ker att det ska vara fort­farande biol­o­giskt i jord­bruk och också att det lönar sig till att utveck­las vida­re. Mat­pro­duk­tion ses ännu som den mit­ter­sta och märkvärdi­gaste sys­sel­sät­tnin­gen på går­den. Vi tyc­ker också att fram­föra den åt våra gäs­ter. Vill du se hur man plö­jer eller trös­kar nuföti­den, bara kon­takt oss! Det kan vara en värk­lig upple­vel­se bara att se en stor trak­tor på fäl­tet och kans­ke även sti­ga ombord!

De sis­ta pro­duk­tiond­jur läm­nade Kat­telus gård redan mot slu­tet av 1990-​talet, men hus­d­jur har vi hatt all­tid. Nuför­tiden finns det häs­tar och kani­ner, och dessu­tom var­je som­mar har vi får och nöt på våra fält. Och det pas­sar inte att glöm­ma tax­hun­den Rep­puli eller stall­katten Röl­li.

Tra­di­tionellt var­je farm har rejält trädgård­s­land — så har vi natur­ligt­vis. Där odlar vi grön­saker och sånt, nuti­den bara för eget bruk. Vill du hjäl­pa till i trädgår­den, går det väl an — tänk bara om nypo­ta­tis och dill i mid­som­maren, fräscha jordgub­bar i Juli eller mog­na äpplen när­mare hös­ten… Under året finns det all­tid nånt­ing att se och uppl­eva på går­den, de är just de äkta saker som vi vill erb­juda dig!

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss