Våra vär­den

Kat­telus gård är en äkta levan­de lands­gård. Vi vill erb­juda våra gäs­ter kvalitet­stid och fred, rejä­la saker och verk­lig livs­föring på lands­byg­den. Vi sät­tar vär­de på natu­ren och män­niskan som dess organ­isk del. Här på lan­det natu­ren är en given del av var­dags­li­vet och såna upple­vel­ser söker vi att för­med­la.

Vi tror på att vi kan utveckla jord­brukets miljöans­varlighet och etik, vi vill befor­dra upp­skat­tning av lands­byg­den och den fin­ska mat­pro­duk­tio­nen. Vi ser upp till tra­di­tioner och vi skall vår­da dem som en del av nuti­da livet.

Utan bråt­tom och i fred, på tak­ten av lands­byg­den. Med tän­kan­de på välmå­gan av män­niskan och natu­ren.

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss