Ter­ve­tu­loa Kat­te­luk­sen tilal­le!

Kat­te­luk­sen tila sijait­see Kar­ja­loh­jal­la, län­ti­sel­lä Uudel­la­maal­la vain tun­nin ajo­mat­kan pääs­sä Hel­sin­gis­tä. Tilal­la tuo­te­taan luo­mu­vil­jaa ja har­joi­te­taan maa­ti­la­mat­kai­lua. Kesä­ai­kaan tilal­la asus­taa lukui­sa jouk­ko kotie­läi­miä asiak­kai­den ja tilan oman väen ilo­na.

Kat­te­luk­sen tila tar­jo­aa mat­kai­li­joil­le mah­dol­li­suu­den viet­tää mök­ki­lo­maa kes­kel­lä kau­nis­ta maa­lais­mai­se­maa. Eri­lais­ten per­he­juh­lien jär­jes­tä­jil­le tilal­la on vuo­krat­ta­vis­sa kak­si tun­nel­mal­lis­ta ravin­to­la­ti­laa. Syvä­jär­ven ran­nas­sa sijait­se­vas­sa suu­res­sa savusau­nas­sa voi viet­tää iltaa vaik­ka työ- tai ystä­vä­po­ru­kan kans­sa.

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa!

Pal­ve­lui­tam­me

Loma– ja vuo­kra­mö­kit

Kat­teluk­sen tilal­la on tar­jot­ta­vana kol­me täys­in­varustel­tua loma– ja vuo­kra­mök­kiä matkail­i­joiden käyt­töön.

Kaik­ki mökit sijait­se­vat veden äärel­lä omas­sa rauhas­saan. Mökkilo­man yhtey­dessä on mah­dol­lista tutus­tua maati­lan elä­mään ja toim­intaan, ret­keil­lä lähimet­sissä, mar­jas­taa, sie­nestää ja kalas­taa. Eli lyhyes­ti san­ot­tuna viet­tää rentout­tavaa mökki­lomaa kes­kel­lä maa­lais­mai­se­maa. Eri­tyis­esti lap­sia kiin­nos­ta­vat tilan pihapi­irissä kesäi­sin asustel­e­vat kotie­läi­met: lam­paat, kanit, kanat, ponit ja vasi­kat. Van­han nave­tan vin­tille on raken­nettu leik­ki­paik­ka lap­sille ja leik­ki­pai­kan vier­essä sijait­see tilan oma koti­museo.

Lisäak­tivi­teet­teja kaipaav­ille on tar­jolla yhteistyökump­panei­den jär­jestämiä tapah­tu­mia taon­takurs­seista yrt­tikäve­ly­i­hin. Lähei­sen van­han leh­mä­haan mäen pääl­le on raken­nettu hirsi­nen erä­maja, jos­sa voi kes­ken ret­kei­lyn käy­dä naut­ti­massa elä­vän tulen loi­mus­ta ja pais­taa vaik­ka­pa mak­ka­rat. Toi­nen oiva retkiko­hde on pel­to­jen kes­kel­lä sijait­seva tuu­li­myl­ly. Lähi­seu­duil­la on myös run­saasti käyn­tiko­hteita, kuten Fis­kar­sin ja Bill­näsin ruuk­ki­ky­lät sekä Mus­tion Lin­na.

Mik­si siis läh­teä Kar­jalo­h­jaa kauem­mas lomaa viet­tä­mään!

Sijain­ti

Tilan sijain­ti

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO

Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO

Direc­tion

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Ter­hil­le!

Seu­raa mei­tä