Lähia­lu­een pal­ve­lu­ja ja näh­tä­vyyk­siä

Fis­kar­sin Ruuk­ki­ky­lä

Fis­kar­sin ruuk­ki on Fis­ka­rin kylään enti­sen Poh­jan kun­nan alu­eel­le nykyi­seen Raase­poriin Uudelle­maalle vuon­na 1649 perus­tet­tu rau­ta­ruuk­ki.

Nyky­ään ruuk­ki on elin­voimainen suo­ma­laisen tai­teen ja muo­toilun kes­kus. Ruu­kin alu­eel­la asuu noin 600 hen­keä ja paik­ka on eri­tyis­esti taiteil­i­joiden, käsi­työläis­ten ja muo­toil­i­joiden suo­siossa.

Var­sin­kin kesäi­sin Fis­kar­sin ruuk­ki on suo­sit­tu matkailu­kohde. Myös tal­vi­sin näyt­te­lyt, kokous-​, majoi­tus– ja rav­in­to­la­palve­lut sekä työ­pa­jat ja myy­mä­lät tar­joa­vat näh­tä­vää ja koet­ta­vaa.

Mus­tion Lin­na

Hotel­li, kok­ousti­lat, rav­in­tola ja museo.

Raase­porin matkailu­sivusto

Raase­porin kaupun­gin mat­kai­lusi­vus­to

Loh­jan matkailu­sivut

Loh­jan kaupun­gin mat­kai­lusi­vut

Bill­näsin ruuk­ki­ky­lä

Bill­näsin ruuk­ki­ky­lä

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Ter­hil­le!

Seu­raa mei­tä