Ajo-ohjeet tilal­le ja vuokramökeille

Tilal­le:

Helsin­gin suun­nal­ta: Aje­taan Hel­sin­gis­tä Loh­jalle moot­tori­ti­etä (VT 1) pit­kin. Loh­jalta jatke­taan Mus­ti­olle tie­tä nume­ro 25. Mus­ti­olta kään­nytään tiel­le 186, Saloa koh­ti. Noin 10 kilo­metrin pääs­sä Mus­ti­olta on tien vasem­malla puo­lel­la tien­haara Kat­teluk­seen. Tämä pikku­tie haa­rautuu heti kään­tymisen jäl­keen uudel­leen. Val­i­taan oikean­puoleinen tien­haara ja aje­taan mäen päälle.

Turun suun­nal­ta: Aje­taan Turus­ta Saloon val­tatie 1 pit­kin. Salon jäl­keen jatke­taan tie­tä 186 koh­ti Inkoo­ta. Noin 3 kilo­metriä ennen Kat­teluk­sen tilan ris­teys­tä on Kar­ja­loh­ja-​Fis­kars ris­teys. Tien oikeal­la puo­lel­la on Kat­teluk­sen tilan tien­haara. Tämä pikku­tie haa­rautuu heti kään­tymisen jäl­keen uudel­leen. Val­i­taan oikean­puoleinen tien­haara ja aje­taan mäen päälle.

Vuo­kra­mö­keil­le:

Suu­tarin­nokka Kään­nytään tiel­tä 186 tiel­le Kat­telus. Tie haa­rautuu välit­tömästi, val­i­taan vasem­man­puoleinen tie­haa­ra. Jatke­taan tätä tie­tä noin 1,2 km, jon­ka jäl­keen kään­nytään vasem­malle tiel­le Ketunko­rpi. Tätä tie­tä jatke­taa 200 met­riä, jon­ka jäl­keen kään­nytään vasem­malle. Tätä tie­tä aje­taan suo­raan noin 400 met­riä, jon­ka jäl­keen ollaan mökin pihalla.

Mus­takallio Kään­nytään tiel­tä 186 tiel­le Kat­telus. Tie haa­rautuu välit­tömästi, val­i­taan vasem­man­puoleinen tie­haa­ra. Jatke­taan tätä tie­tä noin 300 met­riä, jon­ka jäl­keen kään­nytään oikeal­le tiel­le Ruo­nan­haka. Jatke­taan tätä tie­tä noin 350 met­riä, jon­ka jäl­keen kään­nytään vasem­malle. Jatke­taan vie­lä 150 met­riä ja ollaan mökin pihalla.

Sit­tala Kään­nytään tiel­tä 186 tiel­le Kat­telus. Tie haa­rautuu välit­tömästi, val­i­taan vasem­man­puoleinen tie­haa­ra. Jatke­taan tätä tie­tä noin 300 met­riä, jon­ka jäl­keen kään­nytään oikeal­le tiel­le Ruo­nan­haka. Jatke­taan tätä tie­tä noin 650 met­riä ja ollaan mökin pihalla.

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä