Loma– ja vuokramökit

Kat­te­luk­sen tilal­la on tar­jot­ta­va­na kol­me täy­sin­va­rus­tel­tua loma– ja vuo­kra­mök­kiä mat­kai­li­joi­den käyttöön.

Kaik­ki mökit sijait­se­vat veden äärel­lä omas­sa rau­has­saan. Mök­ki­lo­man yhtey­des­sä on mah­dol­lis­ta tutus­tua maa­ti­lan elä­mään ja toi­min­taan, ret­keil­lä lähi­met­sis­sä, mar­jas­taa, sie­nes­tää ja kalas­taa. Eli lyhyes­ti sanot­tu­na viet­tää ren­tout­ta­vaa mök­ki­lo­maa kes­kel­lä maa­lais­mai­se­maa. Eri­tyi­ses­ti lap­sia kiin­nos­ta­vat tilan piha­pii­ris­sä kesäi­sin asus­te­le­vat kotie­läi­met: lam­paat, kanit, kanat ja ponit. Van­han nave­tan vin­til­le on raken­net­tu leik­ki­paik­ka lap­sil­le ja leik­ki­pai­kan vie­res­sä sijait­see tilan oma kotimuseo.

Lisä­ak­ti­vi­teet­te­ja kai­paa­vil­le on tar­jol­la yhteis­työ­kump­pa­nei­den jär­jes­tä­miä tapah­tu­mia taon­ta­kurs­seis­ta yrt­ti­kä­ve­lyi­hin. Lähei­sen van­han leh­mä­haan mäen pääl­le on raken­net­tu hir­si­nen erä­ma­ja, jos­sa voi kes­ken ret­kei­lyn käy­dä naut­ti­mas­sa elä­vän tulen loi­mus­ta ja pais­taa vaik­ka­pa mak­ka­rat. Toi­nen oiva ret­ki­koh­de on pel­to­jen kes­kel­lä sijait­se­va tuu­li­myl­ly. Lähi­seu­duil­la on myös run­saas­ti käyn­ti­koh­tei­ta, kuten Fis­kar­sin ja Bill­nä­sin ruuk­ki­ky­lät sekä Mus­tion Linna.

Mik­si siis läh­teä Kar­ja­loh­jaa kau­em­mas lomaa viettämään!

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä