Luon­to

Kat­teluk­sen tila sijait­see kes­kel­lä uus­maalaista kult­tuuri­maise­maa. Luon­to on hyvin mon­imuo­toista. Pel­lot hal­lit­se­vat monin pai­koin maise­maa ja siel­lä tääl­lä on pie­niä jär­viä ja lam­pia. Met­sät vai­htel­e­vat karuis­ta män­tykankaista rehe­viin pähk­inäle­htoi­hin ja upot­taviin soi­hin. Maas­to on mäk­istä ja vai­htel­e­vaa. Suu­ria erä­maita ei Kat­teluk­sesta löy­dy, mut­ta jo lyhyem­mil­läkin käve­lyretkillä voi kokea luon­non taikaa.

Maat­alouden vaiku­tus näkyy sel­väs­ti Kat­teluk­sen tilan luon­nossa. Tilan kes­kel­lä sijait­seva kalkki­vaikut­teinen Ruon­a­haan kal­lio­ke­to on syn­tynyt sato­jen vuo­sien yhtä­jak­soisen laidun­nuk­sen vaiku­tuk­sesta ja on arvo­kas perin­nebiotooppi alu­eel­la. Koto­jär­ven ympä­ris­tös­sä on lisäk­si kak­si jat­ku­vas­ti lai­dun­net­tua aluet­ta, joi­den lajis­ton toi­vo­taan lai­dun­nuk­sen myö­tä rikas­tu­van. Muual­lakin luon­nossa on näh­tä­vis­sä laidun­nuk­sen vaikutus.

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä