arvom­me

Kat­teluk­sen tila on oikea elä­vä ja hen­git­tävä maa­ti­la. Halu­amme tar­jota asiak­kaillemme kiireet­tömyyttä ja rau­haa, aito­ja asioi­ta ja oike­aa elä­mää maa­seu­dul­la. Kun­nioita­mme luon­toa ja ihmis­tä sen luon­nol­lisena osa­na. Tääl­lä maa­seu­dul­la luon­to on osa ark­ista elä­mää ja sen koke­muk­sen halu­amme jakaa.

Uskom­me maat­alouden ympäristö­vas­tu­ullisu­u­den ja eet­tisyy­den kehit­tämiseen, halu­amme paran­taa maa­seu­dun ja suo­ma­laisen ruuan­tuotan­non arvos­tusta. Kun­nioita­mme per­in­teitä ja halu­amme vaa­lia nii­tä osa­na nyky­istä elämää.

Käy­tän­nös­sä ympä­ris­tö­vas­tuul­li­suus Kat­te­luk­sen tilal­la mer­kit­see monen­lai­sia teko­ja. Kaik­ki tilal­la käy­tet­tä­vä säh­kö on Suo­men Luon­non­suo­je­lu­lii­ton mer­kit­se­mää ekoe­ner­gi­aa ja han­kin­nat teem­me suo­sien ympä­ris­tö­mer­kit­ty­jä tuot­tei­ta. Tila­kes­kuk­sen raken­nuk­set läm­piä­vät omas­ta met­säs­tä saa­dul­la hak­keel­la.  Lajit­te­lem­me ja kier­rä­täm­me jät­teem­me mah­dol­li­sim­man hyvin ja suo­sim­me han­kin­nois­sa kier­rä­tet­ty­jä mate­ri­aa­le­ja. Kodin­ko­neis­sa ja valais­tuk­ses­sa käy­täm­me mah­dol­li­sim­man vähän ener­gi­aa kulut­ta­via tuot­tei­ta. Met­sis­täm­me on suo­jel­tu vapaa­eh­toi­ses­sa Met­so-suo­je­luoh­jel­mas­sa kym­me­ni­sen heh­taa­ria ja perin­ne­bio­toop­pe­ja on rei­lut vii­si hehtaaria

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä