Maat­alous

Kat­teluk­sen tilal­la on pel­toa rei­lut 70 heh­taa­ria. Tämän päi­vän mitta­puulla kysees­sä on siis keskisu­uri maa­ti­la. Pel­lot ovat olleet luo­muvil­jelyssä jo 1990-​lu­vun puo­livälistä, jos­kin välil­lä oli aika, jol­loin keski­tyt­tiin vain nur­mire­hun tuo­tan­toon.

Tänä päi­vä­nä tila tuot­taa luo­mu­vil­jaa teol­li­suu­del­le, pää­asial­li­ses­ti luo­mu­kau­raa. Tilan nykyi­nen isän­tä­pari uskoo luo­mu­tuotan­non tule­vaisu­u­teen ja halu­aa jatku­vasti kehit­tää osaamis­taan täl­lä alal­la. Ruuan­tuotanto koe­taan merkit­tävänä ja tär­keä­nä osa­na tilan toim­intaa. Ruuan­tuotan­toa myös esitel­lään mielel­lään.

Jos siis haluat näh­dä kuin­ka pel­toa muo­ka­taan tai vil­jaa kor­jataan, ota roh­keas­ti yhteyt­tä! Jo ison trak­torin näkem­i­nen pel­lolla ja sen kyy­tiin hyp­päämi­nen voi­vat olla elä­mys.

Vii­mei­set tuotan­toeläimet läh­tivät Kat­teluk­sen tilal­ta jo 1990-​lu­vun lop­ulla, mut­ta tilal­la on sil­ti aina ollut eläi­miä. Tilal­la asus­taa hevo­sia, kano­ja ja pari lem­mikkika­nia, lisäk­si kesäi­sin tilan mail­la laidun­taa lam­paita ja nau­takar­jaa. Unoh­taa ei sovi myös­kään tal­li­kis­so­ja Vii­rua ja Ste­fa­nia.

Maat­aloissa on aina per­in­teis­esti ollut kun­non kasvi­maat eikä Kat­teluk­sen tila tee täs­tä poik­keus­ta. Kasvi­maalla tuote­taan kui­ten­kin vihan­nek­sia ja juurek­sia vain omaan käyt­töön. Vierail­i­joilla on sil­ti mah­dol­lisuus pääs­tä lait­ta­maan käten­sä mul­taan ja aut­ta­maan puu­tarhatöissä, jos halua löy­tyy! Pal­kak­si voi saa­da vaik­ka­pa vas­ta nos­tet­tuja peru­noi­ta ja nipun til­liä. Tai vadel­maa­ikaan tuo­rei­ta vadel­mia ja syk­syl­lä puna­poskisia ome­noi­ta.

Vuo­den kier­rossa puu­tarhassa on mon­en­laista näh­tä­vää ja koet­tavaa, juu­ri nii­tä aito­ja asioi­ta, joi­ta Kat­teluk­sen tila halu­aa tar­jo­ta!

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Ter­hil­le!

Seu­raa mei­tä