Enti­saiko­jen Kattelus

Kar­jalo­h­jan Kat­telus — kylän ja tilan historiaa

Kat­teluk­sen tila sijait­see Kat­teluk­sen kyläs­sä Kar­jalo­h­jalla län­tisellä Uudel­la­maalla. Kat­telus on jo var­hain kuu­lunut Kar­jaan vaikutus­piiriin. Sen asu­tushis­to­ria ulot­tuu kivi­kau­del­le, mis­tä osoituk­sena ovat useat irtolöy­döt kylän alueelta.

Myös merk­ke­jä rautakautis­esta asu­tuk­sesta on löy­tynyt. Seu­dul­le on suun­tau­tunut muut­toli­ikettä Ruot­sista, mis­tä osoituk­sena ovat tänä­kin päi­vä­nä lukui­sat ruot­salais­peräiset paikan­nimet ja var­sin­kin vie­lä 1800-​lu­vul­la väes­tön suu­ri ruotsinkielis­ten osuus.

Kat­teluk­sen kylä on luul­tavam­min syn­tynyt 1300-​lu­vul­la. Vuon­na 1460 talo­ja on ollut kol­me. Vuo­teen 1549 men­nessä talo­lu­ku oli kas­vanut nel­jään. Ensim­mäi­nen kir­jalli­nen main­inta Kat­teluk­sesta on vuo­del­ta 1547 peräi­sin ole­vas­sa syys­kä­rä­jil­lä teh­dys­sä sakkoluet­telossa. Luet­telossa maini­taan yhdek­sän mar­kan sakko­tuomio Pyö­lin Las­selle kol­mes­ta mustel­masta, jot­ka hän löi Kat­teluk­sen Jako­biin. Lisäk­si sil­to­jen ja tei­den kun­nos­tuk­sen laimin­lyöneet kol­me Kat­teluk­sen isän­tää Mic­hell, Oleff ja Lass, tuomit­tiin kol­men mar­kan sakkoihin.

1500-​lu­vun lopus­sa yksi kylän talois­ta nousi rat­su­ti­laksi ja sai näin verova­paut­ensa tur­vin vähi­tel­len hal­tu­unsa kaik­ki kylän talot. 1600-​lu­vun puo­liväliin tul­taessa kyläs­sä oli­kin enää vain yksi talo. Myöhem­min tila jakau­tui perin­nön­jako­jen yhtey­dessä ja 1800-​lu­vul­la tilan omis­ta­jat vai­h­tu­i­vat use­asti. Palkol­lis­ten ja torp­parei­den mää­rä kas­voi voi­mak­kaas­ti 1700– 1800-​lu­ku­jen vai­h­teessa. 1900-​lu­vun alus­sa tilat taas yhdis­tet­tiin yhdek­si tilak­si, joka siis käsit­ti koko kylän. Tuol­loin tila tuli nykyi­sen omis­ta­ja­su­vun hal­tuun. Täl­lä het­kellä tilaa hoi­taa jo tämän suvun vii­des pol­vi. Tilas­ta on loh­kot­tu 1900-​lu­vun aika­na suu­ri osa ensin torp­par­in­va­pau­tusten ja myöhem­min sotien jäl­kei­sen pika-​asu­tus­toi­min­nan vaikutuksesta.

Kat­teluk­sen kylä on aina ollut per­in­teinen maa­lais­ky­lä, jos­kin met­sä­talous ja ehkä myös kalas­tus ovat olleet merkit­täviä elin­kei­no­ja. Vil­jel­tyä pel­toa kyläs­sä on ollut jo aina­kin 1500-​lu­vul­ta lähtien.

läh­de: Mäke­lä, Mat­ti (1998). Kar­jalo­h­jan Kat­telus — kylä ja tila — asu­tushis­to­riaa, omis­ta­jia, vil­jeli­jöitä. Omakustanne.

Tämän päi­vän Kattelus

Kat­teluk­sen tila eli 1990-​lu­vul­le asti pää­osin per­in­teisellä maat­aloudella. Vuo­teen 1983 asti tilal­la oli lyp­sykar­jaa ja vuo­teen 1999 asti siankas­va­tusta. Lisäk­si koko ajan on vil­jelty pel­toja. Myös met­sä­taloudella on aina ollut merkit­tävä roo­li tilan toimin­nassa. 1980-​lu­vul­la aloitet­tiin kesä­mök­kien vuokraus­toim­inta ja 1990-​lu­vun puo­lessa välis­sä alet­tiin muu­ten­kin panos­taa maaseu­tu­matkailu­toim­intaan. Teh­tiin kol­me kesä­mök­kiä lyhy­taikaiseen vuokrauskäyt­töön ja alet­tiin majoituk­sen lisäk­si tar­jota ruo­ka– ja ohjelma­palveluja vuokramökeille.

Aivan 2000-​lu­vun alus­sa van­haan vil­ja­makasi­iniin ja tal­liin teh­tiin juh­lati­lat, jois­sa alet­tiin pitää suurem­pia juh­lati­laisuuk­sia. Pel­tovil­jelyssä siir­ryt­tiin 1990-​lu­vun puo­lessa välis­sä luon­non­mukaiseen vil­je­lyyn. Sil­loinen isän­tä panos­ti myös teko­lampien kai­va­mi­seen, ravunkas­vatuk­seen ja kaivinkoneurakointiin.

Vii­mei­sin sukupol­ven­vai­h­dos Kat­teluk­sen tilal­la teh­tiin 1.1.2011. Nykyi­nen isän­tä­pari halu­aa panos­taa luo­mu­tuotan­non kehit­tämiseen ja tar­jota laa­duk­kai­ta majoi­tus­palveluita ja aidon savusau­nan mök­ki­vuo­kra­lai­sil­le. Tär­ke­ää on myös saa­da toteut­taa omia arvo­jaan yri­tys­toimin­nassa ja kehit­tää eri­tyis­esti ympäristö­vas­tu­ullisu­utta. Tär­ke­ää on myös teke­mi­sen mie­lek­kyys ja mah­dol­lisuus saa­da elää ja kas­vat­taa lap­sen­sa maatilalla.

Sijain­ti

Tit­le Address Desc­rip­tion
Tilan sijain­ti
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Finland

Kat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Yhteys­tie­dot

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

Puhe­lin­va­rauk­sissa soi­ta Terhille!

Seu­raa meitä