Våra vär­den

Kat­te­lus gård är ett äkta levan­de jord­bruk. Vi vill erb­ju­da våra kun­der lugn och ro, och ett auten­tiskt lands­bygds­liv. Vi högt vär­de­rar natu­ren och män­nis­kan som en del av den. Hos oss är lands­byg­den en del av var­da­gen och den upple­vel­sen vill vi dela med oss av.

Vi tror att vi kan förbätt­ra jord­bru­kets mil­jö­ans­var och etik.

Vi vill förbätt­ra jord­bru­kets och den fins­ka mat­pro­duk­tio­nens vär­de. Vi ser upp till tra­di­tio­ner och tar hand om dem som en del av det nuti­da livet.

Mil­jö­ans­var bety­der myc­ket för oss på Kat­te­lus Gård. All el som används på går­den är klas­si­fice­rad ekoe­ner­gi och våra inköp gör vi helst med när­pro­duce­ra­de pro­duk­ter. Gårdcent­ru­mets bygg­na­der värms upp med flis från våra egna sko­gar. Vi sor­te­rar och åter­vin­ner vårt avfall på bäs­ta möj­li­ga sätt och vi före­drar att köpa åte­ran­vän­da mate­rial. Vi använ­der så lite ener­gi som möj­ligt i vårt hus. Våra sko­gar är skyd­da­de via Metsos-skyddprogram.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss