Natur

Kat­te­lus gård lig­ger i mit­ten av nyländsk kul­tur­mil­jö. Natu­ren här är myc­ket mång­fal­dig. Fäl­ten når ögat åt näs­tan alla håll man svän­ger sig, och här och där fin­ner man mindre eller stör­re sjö­ar. Man fin­ner även alla möj­li­ga sko­gar, allt från kar­ga tall­moar till gröns­kan­de has­sel­lun­dar och oge­nomt­rängli­ga mos­sar. Ter­rän­gen varie­rar avse­värt men en jät­tes­tor vild­mark finns det inte på Kat­te­lus. Redan på en kort vandrings­tur kan man upple­va natu­rens magi. 

Jord­bru­ket har satt sina varak­ti­ga mär­ken öve­rallt på Kat­te­lus. Omkring mit­ten av går­den fin­ner man Ruo­nan­ha­ka ‚en gam­mal hage,som av mång­hun­draå­ri­ga betesdrif­ten utg­jorts till en framståen­de natur­bio­top i och för sig. Såna spår fin­ner man lite här och där på gården.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss