Kat­telus i for­na tider

Kat­telus i Karis­lojo — lite his­to­ria om byn och gården

Kat­te­lus gård lig­ger i Kat­te­lus by, Karis­lo­jo, Västra Nyland. Kat­te­lus har sedan län­ge hört till Karis int­res­sesfär. Dess bosätt­nings­his­to­ria går ända till stenål­dern, som syns rikligt på fynd som fun­nits i byn. Det har också upp­kom­mit tec­ken på bosätt­ning från järnål­dern. Svens­ka emi­gran­ter har läm­nat spår efter sig i byn, vil­ket fort­fa­ran­de syns på mån­ga plats­namn av svenskt ursprung och den sto­ra delen av svensk­ta­lan­de bland fol­ket syn­ner­li­gen på 1800-talet.

Kat­te­lus by har för­mod­li­gen uppstått på 1300-talet. År 1460 fanns det tre hus. Fram till år 1549 hade anta­let hus ökat till fyra. Det förs­ta skrift­li­ga bevi­set av Kat­te­lus finns i en bot­lis­ta från höst­tin­get år 1547. I lis­tan omta­las bot­straff på nio mark till Las­se av Böle för att han gett tre blå­mär­ken till Jakob av Kat­te­lus i ett slagsmål. Där­till hade tre vär­dar från Kat­te­lus: Mic­hell, Oleff och Lass vans­kött underhåll av broar och vägar och därför bli­vit döm­da till straff på tre mark.

Mot slu­tet av 1500-talet utveckla­des ett av byns hus till ett rusthåll och så små­nin­gom med hjälp av skat­tefri­he­ten eröv­ra­des alla hus i byn. I mit­ten av 1600-talet fanns det bara en gård i byn. Sena­re för­de­la­des går­den på grund av arv och på 1800-talet väx­la­des ägar­na mån­ga gån­ger. Anta­let av bet­jän­ter och tor­pa­re öka­de sär­de­les vid skif­tet av 1700– och 1800-talet. I bör­jan av 1900-talet sam­manför­des går­dar­na igen till en gård som omfat­ta­de hela byn. Det var den tiden som släk­ten av nuti­da äga­re fick egen­dom på går­den. För när­va­ran­de är det redan den fem­te gene­ra­tio­nen i led­ning på går­den. En stor del av går­den belag­des under 1900-talet. Först vid tor­pa­re­befriel­sen och sena­re vid den snab­ba bebyg­gel­sen efter krigen.

Kat­te­lus by har all­tid varit en tra­di­tio­nell jord­bruks­by, men också skogs­bruk och even­tuellt fis­ke har varit bety­dan­de närin­gar. Åtmins­to­ne sedan 1500-talet har det fun­nits åkrar som odlats i byn.

Urkäl­la: Mäke­lä, Mat­ti (1998). Kar­ja­loh­jan Kat­te­lus — kylä ja tila — asu­tus­his­to­ri­aa, omis­ta­jia, vil­je­li­jöi­tä. Självförlagd.

Kat­telus i dag

Kat­te­lus gård snur­ra­de framåt med tra­di­tio­nellt jord­bruk ända till 1990-talet. Tills år 1983 fanns det kor och tills 1999 föd­des svin upp på går­den. Des­su­tom har man hela tiden odlat åkrar. Skogs­bruk har också all­tid spe­lat en stor roll i verk­sam­he­ten. På 1980-talet bör­ja­de sys­sel­sätt­nin­gen med som­mars­tu­gor och halv­vägs in på 1990-talet utbröt lands­bygds­tu­ris­men ännu stör­re än tidi­ga­re. Det bygg­des tre som­mars­tu­gor för kort­tid­sut­hyr­ning och ytter­li­ga­re erb­jöds mat– och pro­gram­ser­vice där­till. I bör­jan av 2000-talet repa­re­ra­des det gam­la sädess­lags maga­si­net och stal­let till fest­lo­ka­ler, väl pas­san­de för stör­re tills­täll­nin­gar. I mit­ten av 1990-talet över­gick går­den helt till eko­lo­giskt jord­bruk. Dåva­ran­de vär­den var också int­res­se­rad av konstg­jor­da dam­mar, kräf­tod­ling, ent­repre­nad och grävmaskiner.

Det senas­te gene­ra­tionss­kif­tet på Kat­te­lus gård ägde rum 1.1.2011. Nuva­ran­de vär­dar vill sat­sa på att utveckla eko­lo­gisk odling och fort­fa­ran­de erb­ju­da högklas­sig logi­ser­vice och äkta rök­bas­tu. Det är också vik­tigt att upple­va sina egna vär­den i före­tags­verk­sam­he­ten och speciellt att utveckla mil­jö­ans­va­ret. Det är också vik­tigt att kun­na tjänst­gö­ra med menings­full­het i livet och möj­lig­he­ten att leva och ge sina barn chan­sen att växa upp på ett jordbruk.

Kol­la in våra stu­gor och rök­bastu

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss