Kat­telus i for­na tider

Kat­telus i Karis­lojo — lite his­to­ria om byn och går­den

Kat­telus gård lig­ger i Kat­telus by, Karis­lojo, Väs­tra Nyland. Kat­telus har sedan längt hört till Karis intress­es­fär. Dess bosät­tning­shis­to­ria i för­flutna tider räc­ker till stenål­dern, som syns rik­ligt i lösa fyn­der vid byn. Det har fun­nits också tec­ken av järnål­dersk bosät­tning. Man har bytt till täck­ten från Sve­ri­ge, som syns än nu i mån­ga plat­snamn av svensk ursprung och den sto­ra delen av sven­sk­ta­lande bland fol­ket syn­nerli­gen på 1800-​ta­let.

Kat­telus by har antagli­gen upp­stått i 1300-​ta­let. År 1460 fanns det tre hus. Fram till år 1549 hade talet av hus ökat till fyra. Det förs­ta skrift­li­ga bevi­set av Kat­telus finns i en bot­lis­ta från höst­tinget av år 1547. I lis­tan omta­las bot­straf­fen av nio mark till Las­se av Böle beroen­de på tre blå­mär­ken som han slått till Jakob av Kat­telus. Där­till hade tre vär­dar från Kat­telus, Mic­hell, Oleff och Lass van­skött under­håll av broar och vägar och där­för dömds till straff av tre mark.

Mot slu­tet av 1500-​ta­let ett hus från byn utveck­lade till ett rusthåll och så små­nin­gom med hjälp av skat­te­fri­heten eröv­ra­de alla hus i byn. I mit­ten av 1600-​ta­let fanns det bara en gård i byn. Sena­re förde­lades går­den på grund av arv och på 1800-​ta­let väx­la­des ägar­na mån­ga gån­ger. Anta­let av betjän­ter och tor­pare öka­de särde­les vid skif­tet av 1700– och 1800-​ta­let. I bör­jan av 1900-​ta­let sam­man­förade går­darna igen till en gård som omfat­tade alltså hela byn. Det var den tiden som släk­ten av nuti­da äga­re fick egen­dom av går­den. För när­varande är det redan fem­te gen­er­a­tion i led­ning av går­den. Stor del av går­den har belagds under 1900-​ta­let först vid tor­pare­be­frielsen och sena­re vid den snab­ba bebyg­gel­sen efter kri­gen.

Kat­telus by har all­tid varit en tra­di­tionell lands­by, men också skogs­bruk och kans­ke även fis­ke har varit bety­dande närin­gar. Åtmin­stone sedan 1500-​ta­let har det fun­nits åkrar som odlats i byn.

Urkäl­la: Mäke­lä, Mat­ti (1998). Kar­jalo­h­jan Kat­telus — kylä ja tila — asu­tushis­to­riaa, omis­ta­jia, vil­jeli­jöitä. Självför­lagd.

Kat­telus i dag

Kat­telus gård fick sitt huvud­sak­liga uppe­hälle av tra­di­tionellt jord­bruk ända till 1990-​ta­let. Tills år 1983 fanns det kor och tills 1999 föd­des upp svin på går­den. Dessu­tom har man hela tiden odlat åkrar. Skogs­bruk har också all­tid spelt en stor roll i verk­samheten. På 1980-​ta­let bör­jade sys­sel­sät­tnin­gen med som­marstu­gor och i halv­vägs 1990-​ta­let utbröt lands­bygd­tur­is­men ännu vida­re. Först det var tre stu­gor för kort­tidig uthyrn­ing och ytterli­gare erb­jöds mat– och pro­gram­ser­vice där­till. Rätt i bör­jan av 2000-​ta­let repar­erades det gam­la sädess­lags­ma­gasinet och stal­let till fes­tlukal, väl pas­sande till stör­re till­ställ­ningar. I mit­ten av 1990-​ta­let över­gick går­den till helt ekol­o­giskt jord­bruk. Dåva­ran­de vär­den var också int­res­se­rad av kon­st­gjorda dam­mar, kräf­tod­ling och entre­pre­nad med gräv­mas­ki­ner.

Det senas­te gen­er­a­tionskiftet i Kat­telus gård tog plats i bör­jan av år 2011. Nuva­ran­de vär­dar vill sat­sa till att utveckla ekol­o­gisk odling och fort­farande erb­juda högk­las­sik inhys­nigsser­vice. Det är också vik­tigt att realis­era sina egna vär­den i före­tagsverk­samheten och speciellt att utveckla miljöans­varet. Och att kun­na tjän­st­göra menings­fullt i livet och möjlig­göra sina barn att leva och växa upp på en gård.

Kol­la in våra stu­gor och rök­bastu

Plats

Går­dens läge

Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, Fin­land
Kat­te­lus 17 10360 MUS­TIO
Direc­tion

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Ter­hi!

Följ oss