Jord­bruk

På Kat­te­lus Gård finns det rejä­la 70 hek­tar åker. I dagens mått är det alltså sätt ett medels­tort jord­bruk. Åkrar­na har varit eko­lo­giskt odla­de redan sedan mit­ten på 1990-talet även om det emel­lanåt endast odlats gräs.

I den­na dag pro­duce­rar vi ekos­pannmål för fabri­ker, huvud­sakli­gen eko­hav­re. Går­dens nuva­ran­de värd­par tror på idén med fort­satt eko odling och ökad kuns­kap inom områ­det i fram­ti­den. Mat­pro­duk­tio­nen är en bety­del­se­full sys­sel­sätt­ning på gården. 

Alltså är du int­res­se­rad av att se hur åkrar plöjs och trös­kas nuför­ti­den så är det bara att modigt ta kon­takt! Redan att få se en stor trak­tor på åkern och att få hop­pa ombord på den kan vara en stor upplevelse.

De sis­ta pro­duk­tions dju­ren läm­na­de vår gård redan i slu­tet av 1990-talet, men på går­den har det trots det all­tid fun­nits djur. På går­den bor det häs­tar, höns och några husd­jurs kani­ner, där­till trä­der lamm och nöt­krea­tur fram om som­rar­na. Glöm inte hel­ler bort våra kat­ter Vii­ru & Stefan.

På far­mer finns det all­tid tra­di­tio­nellt ordent­li­ga mäng­der trädgårds­land, och så klart har vi det också.

I trädgårds­lan­den pro­duce­rar vi grön­sa­ker och dylikt, dock enbart för eget bruk. Besö­ka­re har ändå möj­lig­he­ten att stop­pa ner hän­der­na i mul­len och hjäl­pa till med trädgård­sar­be­tet om int­res­set finns. Som belö­ning kan man få till exem­pel en knip­pe dill till mid­som­mar. Eller färs­ka hal­lon under hal­lon­sä­son­gen och mog­na äpplen på hösten.

Det finns all­tid något int­res­sant att se och upple­va i trädgår­den, just saker som des­sa vill vi på Kat­te­lus Gård erb­ju­da er.

Plats

Tit­le Address Desc­rip­tion
Går­dens läge
Kat­te­lus 17, 10360 Mus­tio, FinlandKat­te­lus 17 10360 MUSTIO

Kon­tak­ta

Ter­hi Haa­ta­ja: 050 303 3625
Mik­ko Haa­ta­ja: 0400 017 289

info@katteluksentila.fi

På tele­fon­reser­va­tioner rin­ga till Terhi!

Följ oss